Disclaimer

Disclaimer mix4max
 
1. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van mix4max. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mix4max. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het onderstaande is van toepassing op deze website/-pagina.
2. Door deze website/-pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. In deze disclaimer wordt verstaan onder: - webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; - de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; - gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken; beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); - u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; - inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; - schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
4. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen teneinde de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
5. mix4max aanvaardt evenwel geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
6. De uitgever is eveneens niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
7. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
8. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
10. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
11. U zult de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
12. Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van mix4max, welke geen eigendom zijn van mix4max. Deze links zijn alsdan louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze geactiveerd worden, verlaat men de website van mix4max. Hoewel mix4max uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan niet worden ingestaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten/diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites die niet door mix4max worden onderhouden wordt eveneens afgewezen.